‘Ali, yaratılmışların en hayırlısıdır’


Beyyine sûresinin 7. ayetinde geçen, ‘yaratılmışların en hayırlıları’ ibaresi hakkında Resûlullah (s.a.a.), “Ya Ali, bunlar Sen ve Senin yolundan gidenlerdir” buyurdu


Beyyine sûresinin, 
“İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa; şüphe yok ki onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır” mealindeki 7. ayet-i kerimesi, 
Hz. Emirü’l-Mü’minin’le (a.s) onun yolunda gidenler hakkındadır. 
Taberi, Tefsir’inde, 
Hz. Peygamber’in (s.a.a.), 
“Ya Ali, bunlar sen ve senin yolundan gidenlerdir” buyurduklarını yazar (30, 171). Suyûtî, İbn-i Asakir’in Cabir b. Abdullah Ensari’den Hz. Peygamber’in (s.a.a.), Hz. Ali hakkında, “Nefsim kudret elinde olana and olsun ki Ali ve yolundan gidenler, kıyamet gününde kurtulanlardır ve muradlarına erenlerdir” buyurduğunu, ayet-i kerimenin bunun üzerine nazil olduğunu, ashabın, Hz. Ali’ye (a.s) rastlayınca, onu görünce, “yaratılmışların en hayırlısı” dediklerini tahric eder. İbn-i Adiyy ve İbn-i Asakir, “Ali, yaratılmışların en hayırlısıdır” hadisini merfu olarak tahric etmişlerdir. İbn-i Adiyy, ayrıca İbn-i Abbas’tan, bu ayet-i kerime nazil olunca Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hz. Ali’ye, “O sensin ve senin yolundan gidenlerdir ki kıyamet günü Allah’tan razı olmuş ve rızasını kazanmış olursunuz” buyurduğunu tahric etmiştir. İbn-i Merdveyh, Hz. Ali’nin, “Resûlullah bana, ‘Allah’ın kelamını duymadın mı; ‘inananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa; onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları’ buyurdu. Sensin ve senin yolundan gidenlerdir onlar; ümmetler hesap için çağırılınca, benim ve sizin buluşacağımız yer, havuz kıyısıdır, yüzlerimiz parıl parıl parlar bir halde geliriz oraya” dediğini zikreder. Savaiku’l-Muhrika’da da, bu ayet-i kerime nazil olunca Hz. Peygamber’in (s.a.a), Hz. Ali’ye (a.s), “Onlar sensin ve yolundan gidenlerdir; sen ve şian, kıyamet günü Allah’tan razı ve Allah rızasına nail olarak gelirsiniz; düşmanınızsa gazaba uğramış, perperişan gelir” buyurduğu, Hz. Ali’nin (a.s), “Düşmanım kim” sorusuna da, “Senden teberri eden ve sana lanet okuyan” cevabını verdiği, İbn-i Abbas’tan rivayet edilir (s.96). Bu hadis Nuru’l-Ebsar’da da vardır. Suyûtî, tefsirinde, Asr sûresinin, “And olsun asra, şüphe yok ki insan, elbette ziyandadır” mealindeki 1-2. ayet-i kerimlerdeki ‘insan’dan maksadın, Ebu Cehil ve sûrenin son ayeti olan ve “Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar ve birbirilerine gerçeği ve sabretmeyi tavsiye edenler başka” mealindeki 3. ayet-i kerimesinden de Hz. Ali ve Hz. Selman’ın kastedildiğini bildirir. İbn-i Abbas, Hz. Emirü’l-Mü’minin’in (a.s) faziletine dair üç yüz ayet-i kerime indiğini, O’nun hakkında inen ayet kadar hiç kimse hakkında ayet inmediğini söyler. (Tarih-i Bağdad; 6, s. 221; Nurü’l-Ebsar; s.73). İslam’ını ilk ortaya koyan Ali (a.s), şüphe yok ki, “Ey inananlar” hitabına da ilk muhataptır ve şüphe yok ki, kendini Allah’ına veren, Resûlullah’a feda eden, İslam ve iman için yaşayan ve o yolda can veren Ali (a.s), inananlar ve güzel-iyi işlerde bulunanlar hakkındaki tebşiri bildiren her ayet-i kerimede, tebşire ilk mazhar olandır.