Loading...

İMAM ALİYİ SEVMEK


Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Ya Ali, Sen Benim kardeşim, vârisim, vasimsin. Seni seven, Beni sevendir, Sana buğzeden, Bana buğzedendir. Ya Ali, Ben ve Sen bu ümmetin iki babasıyız. Ya Ali, Ben Sen ve Senin evlatlarından olan imamlar, dünyada efendiler ve ahirette padişahlarız, Bizi tanıyan, Allah (Azze ve Celle)’yi tanır ve Bizi inkar eden Allah (Azze ve Celle)’yi inkar etmiş olur.”

(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s.113; Yenabiü’l–Mevedde s. 123). “Ya Ali, Sen Benim kardeşimsin, Ben de Senin kardeşin. Ya Ali, Sen Benim vasim, halifem ve Benden sonra ümmetimin imamısın; kim Seni severse, Allah’ı sevmiştir, kim Sana düşman olursa, Allah’a düşman olmuştur.
Sana buğzeden, Allah’a buğzetmiştir; Sana yardım eden, Allah’a yardım etmiştir; Seni yalnız bırakıp Senden ayrılan, Allah’tan ayrılmıştır.”
(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s.114; El–Emali, Şeyh Sâduk s. 288). Yine Selman–ı Farisi’den şöyle nakledilmiştir: Resûlullah’ı gördüm ki, Ali b. Ebi Tâlib’in bacağına ve göğsüne dokunarak şöyle buyurdu: “Seni seven Beni sevendir. Beni seven ise Allah’ı sevendir. Sana düşman olan Bana düşman olmuştur. Ve Bana düşman olan Allah’a düşman olmuştur.”
(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s.123; Taberani, Mu’cemil Kebir). “Ey insanlar, bu, Allah’ın hazinesi olan Ali b. Ebi Tâlib’dir. Kim bugün ve bugünden sonra O’nu sever ve velayetini kabul ederse Allah ile olan ahdine vefa etmiş ve üzerine farz olanı yerine getirmiştir. Yine kim bugün ve bugünden sonra O’na düşmanlık beslerse kıyamet günü kör ve sağır olarak gelecektir ve Allah indinde hiçbir hüccet ve dayanağı olmayacaktır.”
(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s.101; Gayetü’l–Meram). Câbir b. Abdullah, Abdullah b. Mesud’dan şöyle duyduğunu nakletmiştir. Resûlullah buyurdu ki: “Bana iman eden ve Ali’yi sevip O’nun velayetini kabul eden kimse, ateşe haram kılınmıştır. Ali ile münakaşa eden ve O’na düşmanlık besleyen kimseyi ise Allah lanetlemiştir. Ali Bana yakınlıkta iki göz ile kaş arasının derisi gibidir.”
(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s101; El–Emali, Şeyh Tusi c. 1, s. 301). “Kim Benim gibi yaşamayı, Benim gibi ölmeyi ve Rabb’imin hazırladığı Adn Cenneti’nde yer almayı istiyorsa, Benden sonra Ali’nin velayetini kabul etsin.

O’nu seveni sevsin ve O’ndan sonraki imamlara uysun.
Hiç kuşkusuz onlar, Benim ıtretimdirler. Allah onları Benim etim ve kanımdan yaratmıştır. Onlar Benim idrak ve ilmime sahiptirler. Ümmetimden onların fazilet ve üstünlüklerini inkar edenlerin vay haline! Allah onları Benim şefaatime ulaştırmasın.”

(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s101; El–Emali, Şeyh Tusi c. 2, s. 191). Ammar bin Yâsir’den nakledildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: “İnsanlardan Bana iman eden ve Beni tasdik eden herkese Ali b. Ebi Tâlib’in velayetini vasiyet ediyorum.

Kim O’nu kendisine veli edinirse, Beni veli edinmiştir. Ve kim Beni veli edinirse, Allah’ı veli edinmiştir. Kim O’nu severse Beni sevmiştir, kim Beni severse Allah’ı sevmiştir.
Kim O’na düşmanlık beslerse
Bana düşmanlık beslemiştir ve Bana düşmanlık besleyen ise, Allah’a düşman kesilmiştir.”

(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s100; İhkakü’l–Hak c. 6, s. 435). İmam Ca’fer–i Sâdık’tan şöyle nakledilmiştir: “Velayet (Allah tarafından) indirildiğinde ve Resûlullah Gadir–i Hum’da (Müslümanlara), ‘Ali’ye Emir’ül–mü’mininin unvanıyla selam verin’ buyurduğunda, iki kişi şöyle dediler: ‘Bu söz Allah’tan mı, yoksa Allah Resûlü’nden mi?’ Allah Resulü cevaplarında, ‘Evet, hem Allah’tan ve hem de Resûlü’nden… O hak olarak Mü’minlerin Emiri, muttakilerin imamı ve yüzü akların önderidir. Allah O’nu kıyamet gününde Sırat’ın üzerinde oturtacak ve O, sevenlerini Cennete ve düşmanlarını da (Cehennem) ateşine sokacaktır’ buyurdu.”

(Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali, s.99; Biharü’l Envar c. 36, s. 169).